Evigt dilemma at balancere krav med hensynet til mest mulig værdi for pengene og de laveste transaktionsomkostninger

Andreas Riis Madsen er advokat i Kromann Reumert og er desuden også taler på Udbudskonferencen den 29. & 30. maj. På konferencen vil Andreas sammen med Jeppe Olsen tale om self-cleaning. De kommer blandt andet omkring det overordnede system og formål, spejlet på de mest relevante udelukkelsesgrunde og praktiske råd til både ordregiver og leverandøren.

Inden konferencen kan du læse et spændende interview med Andreas her.

Hvordan er din baggrund og professionelle erfaring med udbudsretten? 

Jeg har arbejdet med udbud, siden jeg startede ved Kromann Reumert i 2019, og har både gennemført udbud for ordregivere efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet og forsvars- og sikkerhedsdirektivet. Jeg har også været involveret i klagesager og efterfølgende kontraktopfølgningsspørgsmål på både ordregiverside og tilbudsgiverside.

Hvad er de største udfordringer inden for udbudsretten i dine øjne?

Der er et evigt dilemma mellem at balancere udbudsrettens formelle regler og krav med hensynet til mest mulig værdi for pengene og de laveste transaktionsomkostninger for både ordregivere og tilbudsgivere.
Det kommer f.eks. stadigvæk til udtryk i praksis om afgørelser om adgangen til at berigtige tilbud og ansøgninger, som, set fra tilbudsgivers side, indeholder helt formelle minimalistiske fejl, som det kan tænkes at både ordregiver og tilbudsgiver har en interesse i at berigtige, men som udbudsreglerne ikke tillader berigtiges.
Balancegangen mellem formelle regler og hensynet til mest mulig værdi for pengene og de laveste transaktionsomkostninger bliver ikke nemmere i fremtiden når der f.eks. også i udbudsprocesser skal varetages andre hensyn end blot de traditionelle udbudshensyn, men f.eks. også skal varetages ønsker om at undgå konkurrenceforvridning fra tredjelande (EU’s forordning om udenlandske subsidier, udbudslovens § 134 a om obligatorisk udelukkelse af tilbudsgivere fra tredjelands osv.) og når også hensynet til national sikkerhed skal varetages (investeringsscreeningsreglerne). Der består fortsat en finjustering af reglerne om investeringsscreening, udenlandske subsidier osv. før samspillet med udbudsreglerne er klarlagt.

Hvordan tror du fremtiden og udviklingen ser ud på det udbudsretlige område om 5-10 år? 

Den fremkomst af særregler, som ikke varetager almindelige udbudshensyn om at sikre det offentlige mest værdi for pengene, men som skal varetage andre hensyn i de seneste år kommer formentlig til at fortsætte i de kommende år. I de senere år kan blot nævnes

  • udbudslovens § 134 a om obligatorisk udelukkelse af tilbudsgivere fra skattelylande
  • EU’s forordning om udenlandske subsidier, som skal hindre konkurrenceforvridning fra tilbudsgivere som har modtaget statsstøtte fra tredjelande
  • Investeringsscreeningslovens regler om obligatorisk godkendelse af visse særlig økonomiske aftaler

Også på det udbudsretlige område synes der at være en tendens til endnu mere faste rammer direkte i lovgivningen. F.eks. kravene om at der skal indhentes en vurdering af om en tilbudsgiveres self-cleaning er tilstrækkelig fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Enhed for pålidelighedsvurderinger og regler om grønne hensyn i udbud. Muligheden for at fastsætte nærmere krav om inddragelse af grønne hensyn efter udbudslovens § 194, stk. 4 er endnu ikke udnyttet, men vil formentlig blive det på et tidspunkt.

Hvilke muligheder som ikke eksisterer i dag, håber du bliver muligt i fremtiden? 

Der verserer nogle sager om udstrækningen af forhandlingsforbuddet og adgangen til at berigtige tilbud og ansøgninger. Man kan håbe at praksis bliver lempet en smule, så der bliver en lidt videre adgang til berigtigelser efter tilbudsfristen, og således at det i videre omfang sikres at transaktionsomkostninger mv. kan holdes nede.

Hvad taler du om på Udbudskonferencen, og hvad håber du, at deltagerne får ud af det? 

Jeg skal, sammen med Jeppe Olsen, tale om tilbudsgivere, som er omfattet af en udelukkelsesgrunds mulighed for såkaldt self-cleaning. I de senere år har Klagenævnet for Udbud for første gang haft lejlighed til at udtale sig om rammerne for en ordregivers vurdering af tilbudsgiveres dokumentation for self-cleaning, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oprettet Enheden for Pålidelighedsvurderinger, som alle ordregivere skal indhente en vejledende udtalelse fra forud for endelig vurdering af en tilbudsgivers self-cleaning dokumentation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet materiale om sine erfaringer med ordningen og reglerne, og dermed er der i dag et betydeligt større grundlag end tidligere ift. kravene til tilbudsgiveres self-cleaning.

Udover at vi forhåbentligt kan give et overblik over den nye praksis både fra Klagenævnet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, kan vi forhåbentligt også bidrage med vores personlige erfaringer. Og det kan deltagerne forhåbentligt også.

Hvad er dine egne forventninger til konferencen?

Gode dage både med oplæg fra andre dygtige folk men også med gode praktiske indspark fra deltagerne. Det giver ofte en god dynamik, at der både er tilbudsgivere og ordregivere repræsenteret på Insight, da flere synspunkter så kommer til udtryk!

Vil du gerne høre mere fra Andreas Riis Madsen om self-cleaning?

Udbudskonferencen den 29. & 30. maj kan du høre et spændende indlæg med Andreas Riis Madsen om Self-cleaning, hvor han sammen med Jeppe Olsen kommer omkring flere spændende områder af self-cleaning. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.