Effekterne af klimaforandringerne får ESG-risici til at fylde mere i den finansielle sektor

Theodor Christensen er stifter og direktør i Envira. På konferencen Risici i den finansielle sektor den 3. og 4. juni vil han holde et oplæg om bæredygtighedsrisici, hvor han blandt andet vil belyse udviklingen inden for ESG-risici, både fra et praktisk, empirisk og regulatorisk perspektiv. Herudover vil han give dig en række praktiske eksempler på opgørelse og rapportering af bæredygtighedsrisici.

Identifikation, integration og håndtering af bæredygtighedsrisici er med de nye EU-regler på bæredygtighedsområdet blevet obligatorisk for hele den finansielle sektor.

Du kan læse et interview med Theodor Christensen her.

Hvad er din baggrund og hvilke arbejdsopgaver og processer sidder du med til dagligt?

Jeg har en baggrund som chef for bæredygtighed og klima i Finanstilsynet. Herudover har jeg været chef for bæredygtighedscompliance i Danske Bank. Nu har jeg startet min egen virksomhed, hvor vi dels rådgiver den finansielle sektor om implementering af bæredygtighedsregler og dels bygger software til at lave ESG-risikoanalyse. Vores softwareprodukt hedder AgroRisk og er et værktøj for banker og forsikringsselskaber til at opgøre og rapportere klimarelaterede risici for danske landmænd. Det kan de finansielle virksomheder bruge til kreditprocessen, i risikostyringen, til kundedialoger samt til rapporteringsformål.

Inden for rådgivningsbenet i virksomheden fokuserer vi særligt på implementering af et ny EU-direktiv, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), hvor risiko-delen fylder rigtig meget. De finansielle virksomheder skal pludselig til at opgøre og forholde sig meget mere konkret til deres ESG-risici, herunder både inden for investerings- og udlånsområdet. Det er en proces som de fleste var i gang med før CSRD, men kvalitetskravene er en del højere, og der er fortsat behov for at modne risikofunktionerne og andre relaterede afdelinger i mange virksomheder.

Hvilke muligheder og udfordringer er der inde for feltet?

Inden for mit felt fylder ESG-risici rigtig meget. Det er et emne, som både drives frem regulatorisk, men også fordi vi begynder at kunne se effekterne af klimaforandringerne i vores hverdag. Tænk bare på de oversvømmede marker landet over, som har ligget under vand siden efteråret. Eller de store mængder regn, som i stigende grad giver fugt og skimmelsvamp i folks huse. Eller ekstremt varmt sommervejr i Sydeuropa, som giver skovbrande.

Det næste store emne bliver biodiversitetsrisici, hvor finansielle virksomheder skal til at identificere og forholde sig til biodiversitetsrisici i deres porteføljer. Endelig fylder vand- og marineforhold i stigende grad i mediebilledet – vores vandmiljø er så dårligt, at vi står over for iltsvind og fiskedød i mange danske farvande.

Det er alt sammen eksempler på ESG-risici, som er vigtige for den finansielle sektor, da man bliver påvirket af dem via enten udlån eller investeringer, ligesom der er regulatoriske krav til at man kan opgøre, styre efter og rapportere på dem.

Kan du fortælle om nogle af de vigtigste ting, der er sket inden for udviklingen af risikofunktionen? 

Traditionelt har risikofunktionen været fokuseret på de mere klassiske finansielle risici, og man har efter finanskrisen i 2008-2009 være meget optaget af at sikre den finansielle sektors soliditet. Det vil også fremadrettet være enormt vigtige opgaver, men herudover kommer ESG-risici til at fylde langt mere.

Vi ser det konkret med implementeringen af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), hvor der i direktivet stilles krav til, at virksomhederne rapporterer på klimarelaterede risici, og at de kan lave scenarieplanlægning for at forstå udviklingen i risikobilledet. Det minder konceptuelt meget om stresstests, og man vil kunne bruge mange af metoderne og processerne fra dette område, men substansen og datakilderne vil være fundamentalt anderledes.

Det stiller store krav til videreudvikling af risikofunktionerne i de finansielle institutter i takt med, at reglerne indfases, og at der inden for en kort årrække stilles krav om, at oplysninger om de finansielle konsekvenser af klimaforandringer indgår i virksomhedernes årsrapporter.

Hvordan ser fremtiden ud inden for risici i den finansielle sektor?

Med det stigende fokus på ESG-risici og regulatoriske krav om hurtig indfasning af rapportering på området bliver situationen igen den, at man lægger skinnerne, mens man kører. Der er problemer med både processer, data og metoder, men det er vigtigt at komme i gang og internt at opbygge kompetencerne på risikoområdet til at kunne integrere og håndtere ESG-risici.

Man må acceptere, at tingene ikke kommer til at stå snorlige fra start, og at man bliver klogere de kommende år. Det er der heldigvis også plads til fra tilsynsmyndighedernes side. De har bredt set tilkendegivet, at man som finansiel virksomhed skal gøre sit bedste og være transparent om, hvordan man har grebet opgaven an, og hvordan man er kommet frem til sine resultater, men at det er OK, at man ikke har alt på plads for nu.

Hvad vil du tale om på konferencen?

Jeg skal tale om udviklingen inden for ESG-risici, både fra et praktisk, empirisk og regulatorisk perspektiv. Det er et emne, jeg er meget passioneret omkring, og jeg glæder mig til at dele mine perspektiver og erfaringer inden for området med deltagerne på konferencen.

For mig som oplægsholder er det vigtigste, at vi på konferencen får en god og åben drøftelse af både udfordringer og muligheder, og at vi får drøftet de emner, som måtte ligge deltagerne på sinde. Derfor holder jeg særligt af Q&A-delen af oplægget samt de mange spændende snakke i pauserne mellem oplæggene. Jeg håber, at deltagerne får noget konkret og brugbar inspiration med hjem, som de kan implementere i deres respektive organisationer.

 Hvorfor skal man tilmelde sig Risici i den finansielle sektor? 

Der er en fremragende talerrække til arrangementet og programmet kommer enormt vidt omkring med indlæg fra en lang række toneangivende mennesker på området. Risikostyring er helt inde i selve kernen af finansielle virksomheder – kun med fornuftig og fremadskuende risikostyring kan den finansielle sektor levere sine samfundsvigtige ydelser til gavn for alle.

Vil du gerne høre mere fra Theodor Christensen om bæredygtighedsrisici?

På konferencen Risici i den finansielle sektor den 3. og 4. juni kan du høre et spændende indlæg med Theodor om ESG-risici, både fra et praktisk, empirisk og regulatorisk perspektiv. Konferencen er det oplagte forum for dig, der beskæftiger sig med risikofunktionen, og som ønsker at blive opdateret på lovgivning, procedurer og praksis på området. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.